REGULAMIN

 

 


REGULAMIN TORU „Drift Trike”


 

1) Tor do jazdy „Drift Trike” znajduję się w Lublinie przy ul. Krochmalnej 13H i jest prowadzony przez firmę: F.H.U. WOLKE Bartosz Waligórski, ul. Berberysowa 2/80, NIP: 712-250-92-63, zwanej dalej Organizatorem.
 

2) Przed wstępem na tor Uczestnicy wyścigów lub Uczestnicy wraz z opiekunami zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Przez uczestników wyścigów zwanych dalej Uczestnikami rozumie się osoby przebywające na terenie toru do jazdy „Drift Trike”.
 

3) Tor do jazdy stanowi trasa przejazdu urządzeniem wytyczona przez Organizatora.
 

4) Uczestnicy przed przystąpieniem do wyścigu wnoszą opłatę zgodną z obowiązującym cennikiem za korzystanie z toru, jednocześnie oświadczając zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
 

5) Uczestnikiem toru mogą być osoby od 3 roku życia jeśli spełniają warunki fizyczne do kierowania Drift Trike. Dzieci poniżej 18 roku życia zostaną dopuszczone do uczestnictwa w wyścigach tylko za zgodą swoich opiekunów. Organizator ma prawo zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek uczestnika.
 

6) Uczestnik akceptując regulamin oświadcza, iż nie istnieją przeciwwskazania do korzystania przez niego z toru do jazdy. Z toru nie mogą korzystać osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków, ani żadnych środków mogących powodować zaburzenia świadomości lub reakcje utrudniające kierowanie pojazdem. Organizator ma prawo do sprawdzenia stanu trzeźwości uczestnika przed rozpoczęciem przejazdu. W przypadku stwierdzenia nietrzeźwości lub w przypadku podejrzenia o niespełnieniu warunków regulaminu ma prawo natychmiastowego usunięcia Uczestnika z toru, bez zwrotu pieniędzy.
 

7) Na terenie toru obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 

8) Uczestnicy przed przystąpieniem do wyścigu zobowiązani są do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami panującymi na torze, czyli:

- strój uczestnika jest kompletny, przylegający, elementy ruchome garderoby jak: czapki, krawaty, paski, szaliki zostały odpowiednio zabezpieczone,
- obowiązuje pełne, płaskie obuwie (obuwie na obcasach, luźne buty, klapki są niedopuszczalne)
- uczestniczyć w wyścigach może tylko osoba w kominiarce i kasku ochronnym – organizator jest zobowiązany udostępnić uczestnikom odpowiednie dla nich kominiarki (opłata dodatkowa 5 zł) oraz kaski.
- spod kasku nie mogę wystawać jakiekolwiek części włosów – zaleca się spięcie długich włosów oraz zabezpieczenie innych rzeczy zagrażających niebezpiecznemu wciągnięciu przez ruchome elementy urządzeń elektrycznych.
- Uczestnik przed przystąpieniem do wyścigu zapozna się z przebiegiem trasy przejazdu, warunkami uczestnictwa zawartymi w pkt.10 Regulaminu oraz znaczeniem sygnalizacji  obowiązującej na torze zgodnie z pkt.9 Regulaminu.
- obowiązuje zakaz opuszczania urządzeń elektrycznych po starcie wyścigu.
- pojazd zawiera elementy ruchome mogące być niebezpieczne, dlatego zaleca się zachować środki ostrożności (patrz punkt dotyczący bezpiecznego stroju)
- silnik Trike Bike’a jest umieszczony z tyłu i obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktu fizycznego z jednostką napędową.

9) Znaczenie flag sygnalizacyjnych:
• ZIELONA – Wszyscy START! Tor bezpieczny. Można kontynuować jazdę.
• CZARNO – CZERWONA (SZACHOWNICA) – KONIEC wyścigu, zjazd do pit stop.
• CZERWONA– Wszyscy STOP! ZATRZYMANIE wyścigu. Zgodnie z zaleceniami personelu wróć do PIT STOP'U

10) Warunki uczestnictwa i korzystania z toru Drift Trike:

- Start jazdy odbywa się po słownym pozwoleniu uzyskanym od instruktora toru.
- Uczestnik poruszą się po torze zgodnie z wyznaczoną przez organizatora trasą oraz kierunkiem ruchu, zachowując przy tym odpowiednią ostrożność – to jest taką, która nie zagraża jemu samemu oraz innym uczestnikom 
- Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich uwag personelu obsługującego tor
- Zabrania się uderzania w inne pojazdy na torze, uderzania w bandy zabezpieczające
- Jednoczesne bądź oddzielne użycie czerwonej flagi i niskotonowego sygnału dźwiękowego oznacza zatrzymanie jazdy dla uczestnika, czyli konieczność zatrzymania pojazdu w możliwie najszybszym czasie zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa
- Zabrania się naciskania równocześnie pedału gazu i hamulca
- Zabrania się opuszczania pojazdu w czasie wyścigu
- Zabrania się przebywania na torze bez kasku ochronnego
- Zabrania się prowadzenia Trike Bike’a jedną ręką
- Zabrania się chodzenia po torze
- Ilość przejazdów na torze jest ograniczona czasem, za który została wniesiona opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem, chyba że obsługa toru przed startem poinformuje o warunkach ograniczających przejazdy do określonej liczby okrążeni.
- Dla bezpieczeństwa startujących kolejność jazdy jest początkowo ustalana przez personel obsługujący tor przed rozpoczęciem wyścigu 
- Przerwy w wyścigu, przerwy działania toru ustalane są przez personel obsługujący tor
- Nie stosowanie się do flag sygnalizacyjnych, może skutkować przerwaniem wyścigu
- Przebieg trasy wyznacza tor z bandami w postaci opon. Uczestnik porusza się po torze nie najeżdżając na bandy.

11) Jeśli wystąpią problemy lub usterki techniczne uczestnik niezwłocznie po ich zauważeniu poinformuje o tym personel obsługi toru:
- nie wysiadamy z urządzeń.
- jeśli to możliwe zjeżdżamy do PIT STOPU lub zatrzymujemy urządzenie w miejscu nie powodującym utrudnień w ruchu innym uczestnikom
- powiadomienie należy zgłosić przez podniesienie ręki do góry i poczekać na pomoc personelu.

12) Uczestnik lub opiekun (w przypadku dzieci poniżej 18lat) ponosi pełną odpowiedzialność karną, cywilną i finansową za szkody spowodowane podczas użytkowania toru do jazdy.

13) Każdy uczestnik korzysta z toru na własną odpowiedzialność i jest świadomy konsekwencji nie przestrzegania regulaminu i nie stosowania się do zaleceń personelu.

14) Złamanie niniejszego regulaminu wyklucza roszczenia względem organizatora w przypadku uszczerbku na zdrowiu, mieniu.

15) W przypadku zatrzymania się pojazdu lub awarii Uczestnik będzie postępował zgodnie z pkt. 11 niniejszego regulaminu zachowując wszelkie środki ostrożności.

16) W sytuacjach uszkodzenia toru przez Uczestników czas przejazdu może zostać skrócony o czas usunięcia tych uszkodzeń w celu zachowania bezpieczeństwa dalszej jazdy.

17) Personel obsługujący tor Drift Trike zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach do odmówienia lub wykluczenia z uczestnictwa w wyścigu Uczestników bez podania przyczyny.

18) Organizator ma prawo przerwać jazdę uczestnika w każdej chwili bez zwracania opłaty za przejazd.

19) Decyzje obsługi toru Drift Trike są bezsprzeczne i ostateczne. Nie podlegają negocjacji.

20) Unieważnienie jednego punktu z regulaminu nie wyłącza przestrzegania pozostałych.

21) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zagubione rzeczy na terenie firmy, ani za szkody rzeczowe, majątkowe, osobowe mogące wystąpić na skutek uczestnictwa w wyścigach.

22) W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

23) Organizator ostrzega, iż jazda Drift Trike jest niebezpieczna dla osób z nadciśnieniem i wadami serca.

24) Osoby towarzyszące mogą oglądać wyścig tylko z miejsca wyznaczonego przez obsługę toru.

25) Uczestnikom oraz osobom towarzyszącym zabrania się stawania, skakania i siadania na oponach wyznaczających tor jazdy.

 

Wszystkie punkty niniejszego Regulaminu zostały zawarte aby zapewnić Wam
jak najwyższy poziom bezpieczeństwa.

 

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.